منوی دسته بندی

Sardine Fish

Sardine Fish

Dark flesh color_
Average blade size_
Weight 50 to 250 grams_
Medium size 80 to 120 grams_
Carton packaging_
The temperature is -18 degrees_
Shelf lafe 24 months_

Contact with us

Phone Number

Fax

E_mail

Our Social Networks